Przetargi i wybory ofert / Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego gminnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Słonecznej 62 w Płocku

08.06.2021 | 11:49

Płock, dnia 08.06.2021 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Gmina - Miasto Płock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w imieniu i na rzecz której działa Inwestor zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A w Płocku, ogłasza wybór oferty na:

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Słonecznej 62 w Płocku.

Lokal przeznaczony będzie do ponownego zasiedlenia”.

Termin realizacji: 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

Okres gwarancji: 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do:

  • zapoznania się z załączonymi do ogłoszenia przedmiarami robót i zakresem robót,

  • dokonania wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty,

  • stosowania do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w

budownictwie.

Warunki udziału

  1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym – Zał. 1.

  2. Załączenie kopii aktualnych dokumentów kierownika robót budowlanych (uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

  3. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiarami i zakresem robót oraz dokonaniu wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót – Zał. 2.

  4. Podpisanie klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO – Zał. 3.

  5. Złożenie oświadczenia o wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat robót budowlanych polegających na remoncie lokali mieszkalnych. Oświadczenie winno dotyczyć co najmniej 5 robót wykonanych terminowo i powinno zawierać informację o: zakresie branżowym remontu, wartościach brutto robót; terminie wykonania, danych Zamawiającego. Informacja nie dotyczy robót wykonywanych na rzecz osób fizycznych – Zał. 4

  6. Załączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (np. KRS lub CEIDG).

  7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w trybie wyboru oferty (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu w trybie wyboru oferty i zawarcia umowy w sprawie postępowania w trybie wyboru oferty. W tym przypadku do oferty winno zostać załączone pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo musi zawierać:

- oznaczenie wyboru oferty, którego pełnomocnictwo dotyczy,

- oznaczenie Wykonawców występujących wspólnie,

- wskazywać Wykonawcę – pełnomocnika (lidera),

- zakres udzielonego pełnomocnictwa.

Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa wyżej zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Kryteria wyboru oferty

Cena - 100%

Materiały dotyczące wyboru oferty udostępnione są na stronie internetowej www.mzgm-plock.pl.

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie MZGM-TBS Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż do dnia 15.06.2021 r. do godz. 15:00.

UWAGA: w związku z ogłoszonym na obszarze całej Polski stanem epidemii wywołanej COVID-19 w przypadku dostarczenia oferty osobiście, należy ją wrzucić do skrzynki pocztowej MZGM-TBS Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Sienkiewicza 13A, znajdującej się na drzwiach wejściowych do budynku (od ul. Gradowskiego).

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty: Oferta na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Słonecznej 62 w Płocku. Lokal przeznaczony do ponownego zasiedlenia. Nie otwierać przed dniem 16.06.2021 r. godz. 10:00.”

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2021 r. o godz. 10:00.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, otwarcie ofert będzie przeprowadzone bez obecności Wykonawców. Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie wyboru oferty zostanie opublikowane na stronie internetowej www.mzgm-plock.pl.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Techniczno–Inwestycyjnego pod nr tel. 24 364 03 25 w godzinach pracy od 07:30 do 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty Wykonawcy, który nie zakończył robót prowadzonych na rzecz Zamawiającego w określonym w umowie terminie, bądź nie wywiązał się z obowiązków gwarancyjnych – okres karencji określa się na 6 miesięcy od daty końcowego odbioru robót lub daty ostatecznego wezwania do wykonania naprawy gwarancyjnej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru oferty bez podawania przyczyny

 

Pobierz plik: Sloneczna 62-2 formularz Zal 1.pdf

Pobierz plik: Sloneczna 62-2 oswiadczenia Wykonawcy Zal 2.pdf

Pobierz plik: Sloneczna 62-2 przedmiary Zal 2-1.pdf

Pobierz plik: Sloneczna 62-2 klauzula informacyjna RODO Zal 3.pdf

Pobierz plik: Sloneczna 62-2 oswiadczenie o robotach Zal 4.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30