Zamówienia Publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 355 / 6 przy ul. 3 Maja 15 w Płocku

02.09.2020 | 14:27

Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa inwestor zastępczy Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13A, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000154882, posiadający NIP 774-24-73-542; REGON 610260915; kapitał zakładowy w wysokości 33.293.000,00 złotych informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego, pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 355 / 6 przy ul. 3 Maja 15 w Płocku” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: TOM- BUD s.c. ul. Norwida 1, 09-414 Brudzeń Duży , która uzyskała w kryteriach oceny ofert łączny wynik 100 punktów.

 

Pobierz plik: inform 3 Maja 15.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30