Kariera

Ogłoszenie o pracę - Dział techniczny - Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

11.07.2017 | 09:13

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej -TBS Sp. z o. o. w Płocku poszukuje kandydata na stanowisko : SPECJALISTY DS. REMONTÓW / INSPEKTOR NADZORU Opis stanowiska : 1. planowanie robót remontowych i modernizacyjnych, 2. przygotowywanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na roboty remontowe i modernizacyjne, 3. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do wyłonienia wykonawców prac projektowych i robót budowlanych, 4. przygotowywanie umów z wykonawcami projektów i robót, 5. weryfikacja dokumentacji projektowych pod względem obowiązujących przepisów i rozwiązań technicznych, 6. formalno-prawne przygotowywanie remontów i modernizacji, 7. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego budynków, 8. pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - inspektora nadzoru branży budowlanej, 9. przygotowywanie planów remontów dla administrowanego zasobu. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy : 1. uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 2. przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 3. minimum 2-letni staż pracy w dziale inwestycji, technicznym lub na stanowisku kierownika budowy, inspektora nadzoru, inżyniera budowy, itp. 4. znajomość przepisów Ustawy prawo budowlane, 5. umiejętność kosztorysowania robót budowlanych, 6. umiejętność obsługi komputera, tj. programów MS Office, NORMA. Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem pracy : 1. min. 2 letnia praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, 2. umiejętność obsługi programów komputerowych MS Project 3. znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 4. prawo jazdy kategorii B, 5. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, terminowość realizacji zadań. Wymagane dokumenty : 1. życiorys (CV) 2. list motywacyjny, 3. uprawnienia budowlane, 4. aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 5. dodatkowo poświadczenie właściwego organu o odbytej praktyce przy realizacji robót przy zabytkach, 6. inne dokumenty, oświadczenia, zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje kandydata, 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach. Termin i miejsce składania dokumentów : Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 31.07.2017 r. drogą e-mailową na adres: sekretariat@mzgm-plock.pl z dopiskiem : „Inspektor nadzoru/ Specjalista ds. remontów” W CV należy podać nr telefonu i adres e-mail. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego będą informowani telefonicznie lub drogą e-mailową.. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 364-03-29.

 

Pobierz plik: Ogloszenie podpis.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział czynszów kontakt>>

Dział techniczny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Zespół ds. Inwestycji i Rozwoju kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30