Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont tarasów w budynkach przy ul. Wańkowicza 54, 58, 60

17.05.2022 | 14:06

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A działający w imieniu i na rzecz
Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Wańkowicza 54, 56, 58, 60, 62 z siedzibą
w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A
ogłasza wybór ofert  na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

“Remont tarasów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza 54, 58, 60”


    1. Zamawiający

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej–Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, tel: 24 364 03 10,  fax: 24 364 03 11, www.mzgm-plock.pl, działający w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Wańkowicza 54, 56, 58, 60, 62 w Płocku.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami na etapie składania ofert, w tym również do przeprowadzenia wizji lokalnej na życzenie Wykonawcy: Tomasz Miecznik, ul. Sienkiewicza 13A, pokój nr 21, tel. 24 364 03 27.

Materiały dotyczące postępowania w trybie wyboru oferty udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzgm-plock.pl. Można je również odebrać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 21 w godz. 7:30 – 15:30.

    2. Tryb udzielania zamówienia

Niniejsze zamówienie udzielone będzie w trybie wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty.


    3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 6 szt. tarasów w budynkach:
- Wańkowicza 54 nad lokalami nr 3 i 4
- Wańkowicza 58 nad lokalami nr 4 i 5
- Wańkowicza 60 nad lokalem nr 1 (podwójny)
Remont tarasów będzie polegał na demontażu koryta odpływowego, znajdującego się pomiędzy płytkami gresowymi w obrysie tarasu w pobliżu krawędzi zewnętrznej i zastąpieniu koryta odpływowego rynną poza obrysem tarasu, po uprzednim uzupełnieniu warstw izolacyjnych i wykończeniowych.
Szczegółowy zakres robót remontowych oraz ilości robót dla jednego tarasu zostały zestawione w Załączniku nr 1 (obmiar).

    4. Termin realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia robót remontowych  - czerwiec 2022 r.
Termin zakończenia  - max. 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

    5. Opis warunków udziału w postępowaniu w zakresie dokumentów

    a) Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2)
    b) Kosztorys ofertowy na podstawie obmiaru (załącznik nr 1)
    c) Referencje z minimum 1 roboty o podobnym zakresie z ostatnich 5 lat.
    d) Wizja lokalna w miejscu, gdzie będą przeprowadzone roboty
    e) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
    f) Polisa OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż wartość ofertowa.

    6. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić na załączonym do ogłoszenia Formularzu ofert (załącznik nr 2). Oferta oraz załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

    7. Opis sposobu obliczania ceny

W formularzu oferty Wykonawca wpisuje cenę za wykonanie remontu. Ceny muszą być podane cyfrowo oraz słownie. Cena winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia (w tym m. in. wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki, rusztowania, dźwig, itp.).

    8. Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją:

„Oferta na wykonanie remontu tarasów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza 54, 58, 60 w Płocku. Nie otwierać przed dniem 26.05.2022 r. do godz. 12:00”.

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem.

Ofertę zawierającą jeden komplet dokumentów, o których mowa w pkt. 5, należy złożyć w siedzibie MZGM – TBS Sp. z  o.o., ul Henryka Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: tmiecznik@mzgm-plock.pl, nie później niż do dnia: 26.05.2022 r. do godz. 12:00.

    9. Zakończenie postępowania
 
Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa no wykonanie robót remontowych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny lub ograniczenia zakresu robót.

 

Pobierz plik: ogloszenie.pdf

Pobierz plik: zal_1_obmiar.pdf

Pobierz plik: zal_2_formularz oferty.odt

Pobierz plik: przekroj.pdf

Pobierz plik: widok.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30