Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert na modernizację instalacji odgromowych wskazanych budynków Wspólnot Mieszkaniowych

27.07.2021 | 13:21

                                                   OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT


Wspólnoty Mieszkaniowe nieruchomości położonych w Płocku wyszczególninych w wykazie, w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na modernizację instalacji odgromowych wskazanych budynków

Termin realizacji: do uzgodnienia.

Zakres robót :

do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Robót Elektrycznych Panem Adamem Kubiakiem, tel. 512091549


Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym dla każdego budynku oddzielnie ( zał. Nr 1)

  2. Złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie ustaleń z inspektorem nadzoru i dokonanej wizji lokalnej

  3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

  4. Dokonanie wizji lokalnej miejsca modernizacji instalacji odgromowej i ustalenie dokładnego zakresu prac – przedstawiciel administratora MZGM – TBS sp. z o.o. Pan Adam Kubiak, tel. 512091549

Ofertę zbiorczą lub na wybrany budynek należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 12.08.2021 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządom Wspólnot, które dokonają wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-3640339 i Pan Adam Kubiak, tel. 512091549 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.


 

Pobierz plik: formularz oferty inst. odgromowa.pdf

Pobierz plik: inst odgromowa wykaz.pdf

Pobierz plik: zal 2 - wykaz robot.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30