Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont klatek schodowych oraz kominów budynków przy ul. Kolegialnej 3

15.07.2021 | 12:44

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 3 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

Remont klatek schodowych oraz kominów budynków przy ul. Kolegialnej 3

Termin realizacji: do 30.10.2021 r.

Warunki udziału:
    1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał. nr 1) wypełnionym na podstawie przedmiaru (zał. nr 2)
    2. Załączenie do oferty aktualnych kserokopii uprawnień kierownika budowy oraz przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
    3. Załączeniu potwierdzenia wykonania co najmniej jednej roboty remontowej o podobnym zakresie z ostatnich 3 lat.
    4. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty
    5. Stosowanie do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 6 szt. klatek schodowych w budynkach frontowym A (1 klatka), oficynie lewej B (2 klatki), oficynie C (2 klatki), oficynie prawej D (1 klatka) mieszkalnym wielorodzinnym w zakresie naprawy tynków ścian i sufitów, szpachlowania, malowania ścian i sufitów, malowania balustrad drewnianych i stalowych, malowania schodów drewnianych, malowania grzejników i drzwiczek tablic elektrycznych oraz wykonanie remontu 18 szt. kominów w budynkach A, B, C, D w zakresie rozebrania kominów, murowania kominów z cegieł, tynkowania i malowania kominów, wykonania betonowych czapek i obróbek blacharskich.

Kryteria wyboru ofert:

100% cena – wybór przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Kolegialna 3 – oferty zostaną przekazane do zarządu wspólnoty, celem wyłonienia wykonawcy.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 23.07.2021 r. godz.11.00. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

„Oferta na wykonanie remontu klatek schodowych (8 szt.) polegającego na malowaniu ścian, sufitów i balustrad wraz z naprawą tynków w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Polnej 18 w Płocku. Nie otwierać przed dniem 23.07.2021 r. do godz. 11:00.”
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną przekazane Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej. Wszelkich informacji udziela Tomasz Miecznik tel. 24 364 03 27 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: ogloszenie_K3.pdf

Pobierz plik: zal_1_formularz_K3.doc

Pobierz plik: zal_2_przedmiar.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30