Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo-spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez MZGM TBS w Płocku

02.06.2021 | 13:10

                                                                                                                                                                            Płock, dn. 02.06.2021 r.


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty


Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS sp. z o. o. w Płocku, ul. Henryka Sienkiewicza 13A, działający w imieniu i na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w odniesieniu do zasobów stanowiących ich własność, ogłasza wybór oferty na wykonanie usługi w zakresie:


Utrzymania i zapewnienia sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo-spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM – TBS sp. z o. o. w Płocku


I. Opis przedmiotu zamówienia.


Przedmiotem usługi jest utrzymanie i zapewnienie sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo-spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w odniesieniu do zasobów stanowiących ich własność, administrowanych przez MZGM – TBS sp. z o. o. w Płocku – zgodnie z niżej określonym zakresem prac usług kominiarskich w budynkach wykazanych w Załączniku nr 1, poprzez systematyczne wykonywanie czynności polegających na:

 1. okresowym usuwaniu zanieczyszczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), na całej długości z przewodów dymowych i spalinowych oraz kanałów łączących urządzenia (piec kaflowy lub inny opalany paliwem stałym - palenisko) z przewodami opalanymi:

  1. paliwem stałymco najmniej raz na 3 miesiące, przy czym w zakresie tego usuwania jest czyszczenie przewodu od podłączenia urządzenia (piec kaflowy lub inny opalany paliwem stałym – rozumiany ogólnie jako palenisko) do wylotu komina i wybranie sadzy z drzwiczek wyciorowych.

UWAGA: Po przeprowadzeniu okresowego czyszczenia pracownik obsługi kominiarskiej obowiązany jest wybrać sadzę z przewodów kominowych oraz pozamykać dolne otwory do czyszczenia.

UWAGA: W ramach powierzonych obowiązków nie wymagane jest czyszczenie pieców kaflowych lub innych urządzeń opalanych paliwem stałym, które zgodnie z art. 6B Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21.06.2001 r., jest po stronie najemcy lokalu.

  1. paliwem płynnym i gazowym co najmniej raz na 6 miesięcy

  2. z przewodów wentylacyjnychco najmniej raz w roku.

Uwaga: Po każdym okresowym czyszczeniu kominów: przewodów kominowych dymowych i gazowo - spalinowych, uprawniony pracownik obsługi kominiarskiej sporządza protokół z dokonania okresowego czyszczenia.

 1. okresowej kontroli polegającej na sprawdzaniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) co najmniej raz w roku zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (DZ. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 z późniejszymi zmianami) zakończonej wydaniem protokółu z kontroli sprawności przewodów, potwierdzonego listą z podpisami użytkowników lokali (wymagane jest przeprowadzenie okresowej kontroli w ilości minimum 75 % lokali w danym budynku). Zamawiający dopuszcza wydanie protokółu z kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych w terminach zgodnych z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

 2. Innych usługach zleconych dotyczących:

  1. Udrożnienia przewodu kominowego (zagruzowanie lub ptasie gniazda), niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 3-ch dni od daty zgłoszenia z wystawieniem zaświadczenia o drożności przewodu,

  2. Przełączenia nieprawidłowych podłączeń do innych przewodów

  3. Wstawienia drzwiczek rewizyjnych kontrolno – wycierowych,

  4. Osadzenia kratki wentylacyjnej

  5. Zamontowania nasady kominowej na przewodzie dymowym (flugara na kominie), z zastosowaniem materiału Wykonawcy.

  6. Wydawania opinii kominiarskich dotyczących przewodów wentylacyjnych i dymowych.

  7. nnych prac związanych z prawidłowym utrzymaniem przewodów dymowych i wentylacyjnych, nie ujętych wyżej.

UWAGA: montaż turbowentów (nasad kominowych na przewodach wentylacyjnych) nie stanowi przedmiotu zamówienia i w przypadku konieczności montażu takiego urządzenia, będzie zlecany osobno.

II. Termin realizacji.

 1. Termin rozpoczęcia: 01.07.2021 r.

 2. Wymagany termin zakończenia: 30.06.2023 r.

III. Warunki udziału.

W postępowaniu w trybie wyboru oferty mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dostarczą niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty.

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu – wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 2. Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowej usługi, co najmniej dwoma, posiadającymi Świadectwo mistrza kominiarskiego, (Załącznik nr 2).

 3. Wzór umowy zaparafowany przez Wykonawcę, (załącznik nr 3)

 4. Świadectwo mistrza kominiarskiego, co najmniej 2 osób, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

 5. Podpisana przez Wykonawcę Klauzula Informacyjna z Art. 13 RODO, (Załącznik Nr 4).

 6. W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w trybie wyboru oferty albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Wymaga się, aby każdy z Wykonawców występujących wspólnie złożył dokumenty określone w punkcie 2, 3 i 4.

UWAGA: Warunkiem zawarcia umowy będzie dostarczenie opłaconej polisy na kwotę nie niższą niż 40 000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

IV. Kryteria wyboru oferty.

Kryteria oceny ofert:

a) Cena – 100 %

Ocena ofert:

Wartość wag oraz cen jednostkowych A, B i C przyjętych w ramach kryterium ceny do obliczenia punktacji dla oferty

A - 60

B - 10

C od 1) do 6) - 20

C 7) - 10

A - cena jednostkowa za czyszczenie i konserwację jednego przewodu, jak niżej:

A 1 - cena jednostkowa za czyszczenie i konserwację jednego przewodu wentylacyjnego

A 2 - cena jednostkowa za czyszczenie i konserwację jednego przewodu dymowego

A 3.1 - cena jednostkowa za czyszczenie i konserwację jednego przewodu gazowo - spalinowego dla budynku Słoneczna 56 (łącznie ilość przewodów w lokalach mieszkalnych 17 szt.) oraz dla budynku Kwiatka 14 (ilość przewodów szt. 1)

A 3.2 - cena jednostkowa za czyszczenie i konserwację jednego przewodu gazowo - spalinowego zlokalizowanego w kotłowni budynku Słoneczna 56 (ilość przewodów 1 szt. ), przewodu gazowo-spalinowego w kotłowni budynku Borowicka 3 (ilość przewodów 1 szt.) oraz przewodu gazowo-spalinowego w kotłowni budynku Brzoskwiniowa 4 (ilość przewodów 1 szt.)

B - cena jednostkowa za sprawdzenie jednego przewodu, jak niżej:

B 1 - cena jednostkowa za sprawdzenie 1 przewodu wentylacyjnego

B 2 - cena jednostkowa za sprawdzenie 1 przewodu dymowego

B 3 - cena jednostkowa za sprawdzenie 1 przewodu gazowo-spalinowego

C -ceny jednostkowe za wykonanie prac dla pkt od 1) do 6) oraz stawka wraz z narzutami dla pkt 7)

 1. udrożnienie przewodu kominowego (zagruzowanie lub ptasie gniazda),

 2. przełączenie nieprawidłowych podłączeń do innych przewodów,

 3. wstawienie drzwiczek rewizyjnych kontrolno - wycierowych,

 4. osadzenie kratki wentylacyjnej,

 5. zamontowanie flugara na kominie – z zastosowaniem materiału Wykonawcy,

 6. wydanie opinii kominiarskich dotyczących przewodów wentylacyjnych i dymowych (również w przypadku nieuzasadnionych wezwań przez użytkowników lokali).

 7. inne prace związane z prawidłowym utrzymaniem przewodów dymowych i wentylacyjnych, nie ujętych wyżej.

Suma C – dodane powyższe ceny jednostkowe (1+2+3+4+5+6 +7)


Oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.


Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100.


V. Opis sposobu obliczenia ceny


Wykonawca podaje ceny jednostkowe w Formularzu oferty za:


A - cena jednostkowa za czyszczenie i konserwację jednego przewodu, jak niżej:


A 1 - cena jednostkowa za czyszczenie i konserwację jednego przewodu wentylacyjnego

A 2 - cena jednostkowa za czyszczenie i konserwację jednego przewodu dymowego

A 3.1 - cena jednostkowa za czyszczenie i konserwację jednego przewodu gazowo-spalinowego dla budynku Słoneczna 56 (łącznie ilość przewodów w lokalach mieszkalnych 17 szt.) oraz dla budynku Kwiatka 14 (ilość przewodów szt. 1)

A 3.2 - cena jednostkowa za czyszczenie i konserwację jednego przewodu gazowo-spalinowego zlokalizowanego w kotłowni budynku Słoneczna 56 (ilość przewodów 1 szt. ), przewodu gazowego w kotłowni budynku Borowicka 3 (ilość przewodów 1 szt.)przewodu gazowego w kotłowni budynku Brzoskwiniowa 4 (ilość przewodów 1 szt.)

B - cena jednostkowa za sprawdzenie jednego przewodu, jak niżej:

B 1 - cena jednostkowa za sprawdzenie 1 przewodu wentylacyjnego

B 2 - cena jednostkowa za sprawdzenie 1 przewodu dymowego

B 3 - cena jednostkowa za sprawdzenie 1 przewodu gazowo - spalinowego


C – ceny za wykonanie wykonanie prac dla pkt od 1) do 6) oraz stawka wraz narzutami dla pkt 7):

   1. udrożnienie przewodu kominowego (zagruzowanie lub ptasie gniazda)

   2. przełączenie nieprawidłowych podłączeń do innych przewodów

   3. wstawienie drzwiczek rewizyjnych kontrolno – wyciorowych,

   4. osadzenie kratki wentylacyjnej,

   5. zamontowanie flugara na kominie – z zastosowaniem materiału Zamawiającego,

   6. wydanie opinii kominiarskich dotyczących przewodów wentylacyjnych i dymowych (również w przypadku nieuzasadnionych wezwań przez użytkowników lokali).

   7. inne prace związane z prawidłowym utrzymaniem przewodów dymowych i wentylacyjnych, nie ujętych wyżej.


Materiały dotyczące postępowania udostępnione są na stronie internetowej Zamawiającego:

www.mzgm-plock.pl

VI. Miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, 09-402 Płock, - skrzynka podawcza od strony ul. Gradowskiego nie później niż do dnia 14.06.2021 r. do godz. 1500.

 2. Oferta winna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na wykonanie usługi w zakresie utrzymania i zapewnienia sprawności technicznej przewodów dymowych, gazowo - spalinowych i wentylacyjnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez MZGM – TBS sp. z o. o. w Płocku oraz „Nie otwierać przed dniem 15.06.2021 r. do godz. 10:00

 1. W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

 3. Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie kopert z ofertami odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Z uwagi na stan epidemiczny otwarcie ofert nastąpi bez obecności wykonawców w dniu 15.06.2021 r. o godz. 10:00

VIII. Umowa.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa. Wzór umowy w załączeniu (Załącznik Nr 3). Warunkiem zawarcia umowy będzie dostarczenie opłaconej polisy na kwotę nie niższą niż 40 000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wszelkich informacji udziela Pan Marek Brzozowski – kierownik Działu Techniczno - Inwestycyjnego, ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, pok. nr 22, tel. (24) 364 03 25 w godz. 7:30-15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: formularz oferty kominiarze WM 21.pdf

Pobierz plik: Wykaz budynkow kominiarze WM 21 Zal nr 1.pdf

Pobierz plik: Oswiadczenie kominiarze 21 Zal nr 2.pdf

Pobierz plik: umowa wzor kominiarze WM 21 - Zal nr 3.pdf

Pobierz plik: Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO kominiarze WM 21 - Zal nr 4.pdf

Pobierz plik: Ogloszenie 2021.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt >

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt >

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt >

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt >

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt >

Kancelaria kontakt >

Sekretariat Zarządu kontakt >

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

poniedziałek-środa 7.30 - 15.30
czwartek                 7.30 - 17.30
piątek                      7.30 - 15.30