Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PVC w lokalach mieszkalnych, gminnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych

30.07.2020 | 08:51

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy – Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

wymianę stolarki okiennej z drewnianej na PVC w lokalach mieszkalnych, gminnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych

Opis przedmiotu zamówienia: wymiana stolarki okiennej, zgodnie z załączonym zestawieniem

Termin realizacji: do 30 października 2020r. od dnia podpisania umowy.

Warunki udziału:

  1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (Zał 1), łącznie z wypełnionym zestawieniem robót (Zał 1-1)

  2. Załączenie do oferty:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- aktualnego zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane z prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;

- aktualnego zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;

- referencji z wykonania w ostatnich 3 latach przed wszczęciem wyboru oferty co najmniej dwóch robót w zakresie wymiany stolarki okiennej oraz o powierzchni nie mniejszej niż 100 m² każda;

- Kopii uprawnień budowlanych kierownika robót i aktualnego zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

  • kopii aktualnej, opłaconej polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie niższą niż wartość oferty, a w przypadku jej braku inny dokument stwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

- certyfikatów i atestów dla szyb zespolonych, okuć drzwiowych, okuć drzwi balkonowych i okien;proponowanych w ofercie

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty wykonawcy, który nie zakończył robót prowadzonych na rzecz Zamawiającego w określonym w umowie terminie.

  2. Stosowanie materiałów budowlanych niewadliwych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

Kryteria wyboru ofert:

cena 100%

Materiały dotyczące postępowania udostępnione są na stronie: www.mzgm-plock.pl , można je również odebrać w MZGM - TBS Sp. z o.o. ul. H. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w pokój nr 22 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres oferty-ti@mzgm-plock.pl nie później niż dnia 06.08.2020 r. godz.10:00.

Oferta powinna być złożona jako załącznik (w formacie pdf) do e-maila z określeniem w temacie nazwy postępowania:

Oferta na wykonanie wymiany stolarki okiennej z drewnianej na PVC w lokalach mieszkalnych, gminnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych

Nie otwierać przed dniem 06.08.2020 r. do godz. 10.05

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, rozpatrywanie ofert będzie przeprowadzone bez obecności wykonawców, przez komisję złożoną z uprawnionych pracowników Działu Techniczno – Inwestycyjnego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2020 r. o godz. 10:05. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail'ową.

Wszelkich informacji udziela Michał Hensoldt, tel. 24 364-03-25 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: Stolarka - 1 formularz Zal 1 07-20.pdf

Pobierz plik: Stolarka zestawienie Zal 2 07-2020.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30