Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont 4 szt. klatek schodowych w budynku przy ul. Kredytowej 3 w Płocku

07.02.2020 | 14:14

Ogłoszenie o wyborze ofert

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kredytowej 3, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na remont 4 szt. klatek schodowych w budynku przy ul. Kredytowej 3 w Płocku

Termin realizacji: do uzgodnienia.

Zakres robót : zgodnie z przedmiarem w budynku przy ul. Kredytowej 3 w Płocku

Warunki udziału :

  1. Złożenie ofert na załączonych formularzach ofertowych (na każdy wariant osobno - Zał. nr 1-1, 1-2) – wartości ofertowe dla 4 klatek

  2. Złożenie kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie załączonych przedmiarów (na każdy wariant Zał nr 3-1, 3-2) – przedmiary sporządzono dla 1 klatki

  3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym zakresie (Zał. nr 2)

  4. Dokonanie wizji lokalnej przeznaczonych do modernizacji klatek schodowych.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 21.02.2020 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Pozostałe informacje:

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24 364 03 39 i inspektor nadzoru ds. budowlanych Wiesław Frydrysiak, pok nr 22, tel. 24 364 03 25 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: Kredytowa 3 - klatki formularz ofertowy lamperia Zal 1-1.pdf

Pobierz plik: Kredytowa 3 - klatki formularz ofertowy mozaika Zal 1-2.pdf

Pobierz plik: Kredytowa 3 - wykaz robot Zal 2.pdf

Pobierz plik: Kredytowa 3 - przedmiar lamperia Zal 3-1.pdf

Pobierz plik: Kredytowa 3 - przedmiar mozaika Zal 3-2.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30