Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu ponownego postępowania w trybie wyboru ofert na wykonanie remontu 4 szt. klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Na Skarpie 7 w Płocku

24.10.2019 | 15:09


                                                         OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 7, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie remontu 4 szt. klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Na Skarpie 7 w Płocku

Termin realizacji: do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty

Zakres robót :

Wykonanie remontu 4 szt. klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w nieruchomości przy ul. Na Skarpie 7 w Płocku

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1)

  2. Złożenie kosztorysów ofertowych sporządzonych na podstawie przedmiaru

  3. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. Nr 2)

  4. Dokonanie wizji lokalnej przeznaczonych do remontu klatek schodowych - przedstawiciel administratora MZGM – TBS sp. z o.o. Pan Tomasz Wójcik – roboty budowlane , pok. Nr 22, tel. 24-364-03-25


Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 18.11.2019 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).


Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Na Skarpie 7, który dokona wyboru wykonawcy.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.


Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-364-03-39 lub Pan Tomasz Wójcik pok. Nr 22, tel. 24-364-03-25 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

 

Pobierz plik: formularz oferty Na Skarpie 7.pdf

Pobierz plik: zal 2 - wykaz robot.pdf

Pobierz plik: przedmiar Na Skarpie 7.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30