Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu ponownego postępowania w trybie wyboru oferty na wymianę pionów instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku

16.10.2019 | 09:38

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ponownie ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

wymianę instalacji wodociągowej w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku, w zakresie pionów wodociągowych zimnej wody w lokalach mieszkalnych wraz z montażem wodomierzy przedpłatowych firmy AMPS

Opis obiektu : Nieruchomość o powierzchni użytkowej 3111 m2, 2 klatkowa, pięciokondygnacyjna. W budynku jest 97 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych. W 8 lokalach mieszkalnych na parterze są pełne węzły sanitarne, w pozostałych wyłącznie zimna woda i zlewozmywaki kuchenne. Zakres robót obejmuje wymianę pionów zimnej wody z rur stalowych na PP w lokalach mieszkalnych wraz z zastosowaniem wodomierzy przedpłatowych firmy AMPS dostarczonych przez Zamawiającego. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną na powyższe roboty.

Termin realizacji: do dnia 10 grudnia 2019 roku.

Warunki udziału:

  1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał 1)

  2. Zapoznanie się z załączonymi do ogłoszenia dokumentacją i przedmiarem (zał. 2-1 – 2-4)

  3. Załączenie kopii aktualnych dokumentów kierownika robót budowlanych (uprawnienia i zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)

  4. Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 robót o podobnym zakresie – zał 2-7

  5. Załączenie kosztorysu ofertowego sporządzonego wg zał. 2-5, 2-6. Wycenę należy sporządzić wyłącznie dla Działu nr 1 – „Instalacja wodociągowa piony” pozycje kosztorysowe nr 1 – 29.z wyłączeniem kosztów zakupu wodomierzy przedpłatowych (dostawa Zamawiającego)

  6. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty

Kryteria wyboru ofert:

cena 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 18.10.2019 r. godz.1000.

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na wymianę pionów instalacji wodociągowej i montaż wodomierzy przedpłatowych w budynku przy ul. Otolińskiej 23 w Płocku.

Nie otwierać przed dniem 18.10.2019 r. do godz. 10.10

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie kopert z ofertami, w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., nastąpi w dniu 18.10.2019 r. o godz. 10:10 w pokoju nr 22.

Wszelkich informacji udziela Pan Lech Kosek tel. 24 364 03 39 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

 

Pobierz plik: Otolinska 23 formularz Zal 1.pdf

Pobierz plik: Otolinska 23 Projekt techniczny Zal 2-1.pdf

Pobierz plik: Otolinska 23 projekt WO-02 zal 2-2.pdf

Pobierz plik: Otolinska 23 projekt WO-03 zal 2-3.pdf

Pobierz plik: Otolinska 23 projekt WO-04 zal 2-4.pdf

Pobierz plik: Otolinska 23 kosztorys nakladczy ath zal 2-5.ath

Pobierz plik: Otolinska 23 Kosztorys nakladczy zal 2-6.pdf

Pobierz plik: Otolinska 23 wykaz robot zal 2-7.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30