Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru ofert konserwację instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Kochanowskiego 13 A i 13 B

26.06.2019 | 09:24

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na konserwację instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Kochanowskiego 13 A i 13 B

Kryteria wyboru ofert :

cena 100 %

Miejsce i termin składania ofert :

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż w dniu 28.06.2019 r. godz.13:00.

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty : "Oferta na konserwację instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Kochanowskiego 13 A i 13 B. Nie otwierać przed dniem 28.06.2019 r. do godz. 13.05"

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie kopert z ofertami, w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby MZGM-TBS sp. z o. o., nastąpi w dniu 28.06.2019 r. o godz. 13.05 w pokoju nr 21.

Wszelkich informacji udziela Pan Piotr Lisocki tel. 530 246 523 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 13:30. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30