Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont drzwi wejściowych i balkonu w budynku przy ul. Grodzkiej 14

03.06.2019 | 14:56

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Grodzkiej 14 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:
wykonanie remontu drzwi wejściowych oraz remontu balkonu w budynku położonym przy

ul. Grodzkiej 14 w Płocku.

Termin realizacji: do 15.09.2019 r.

Warunki udziału:
1.  Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał. nr 1)
2.  Złożenie do oferty kosztorysu ofertowego na podstawie przedmiaru robót (zał. nr 2)
3. Załączenie do oferty aktualnych kserokopii uprawnień kierownika budowy, w tym uprawnień konserwatorskich oraz przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
4.  Załączenie do oferty referencji z minimum 2 robót o podobnym zakresie
5.  Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty
6.  Stosowanie do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
 
Kryteria wyboru ofert:
Wybór przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Grodzka 14 – oferty zostaną przekazane do Zarządu Wspólnoty Grodzka 14, celem wyłonienia wykonawcy.

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 12.06.2019 r. godz.11.00. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:
„Oferta na wykonanie remontu drzwi wejściowych oraz remontu balkonu w budynku położonym przy ul. Grodzkiej 14  w Płocku. Nie otwierać przed dniem 12.06.2019 r. do godz. 11:00.”W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną przekazane Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej. Wszelkich informacji udziela Tomasz Miecznik tel. 24 364 03 27 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: opis_G14.pdf

Pobierz plik: rysunek1_G14.pdf

Pobierz plik: rysunek2_G14.pdf

Pobierz plik: formularz Zal 1.doc

Pobierz plik: ogloszenieG14.pdf

Pobierz plik: przedmiar_Grodzka14.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30