Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Kolegialna 43A w Płocku

07.05.2019 | 14:28


OGŁOSZENIE

O WYBORZE OFERT


Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialna 43A, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie wymiany instalacji wod-kan i wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku

przy ul. Kolegialna 43A w Płocku

Budynek ul. Kolegialna 43A o powierzchni użytkowej 985,17 m2, 4-ro kondygnacyjny, podpiwniczony, składa się z 18 lokali mieszkalnych i 4 lokali użytkowych na parterze. Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji ciepłej wody oraz wymianę instalacji zimnej wody do wodomierzy lokalowych i pionów kanalizacyjnych od rewizji w piwnicy do sufitu na najwyższej kondygnacji. Wymianie podlegają także podejścia odpływowe wraz z ich przebudową z podstropowych na nadstropowe oraz miski ustępowe. Zakres robót uwzględnia towarzyszące roboty budowlane – zamurowanie otworów i bruzd, uzupełnienie tynku. Szczegółowy przedmiar niezbędny do wyceny robót - zał nr 2 w wersji *.pdf i zał. nr 3 w wersji *.ath

Termin wykonania robót : wrzesień – listopad 2019r. Termin wynika z realizacji przez Fortum węzła cieplnego i przyłącza.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na formularzu ofertowym zał. nr 1 w siedzibie

administratora ul. Sienkiewicza 13A, w Sekretariacie pokój 16, nie później niż do dnia

5.06.2019. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie

uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania. Do oferty należy załączyć kosztorys w wersji uproszczonej oraz wykaz robót wg załącznika nr 4.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 .

 

Pobierz plik: zal1 formularz oferty kolegialna 43A.pdf

Pobierz plik: zal2 Kolegialna 43 A nakladczy.pdf

Pobierz plik: zal3 Kolegialna 43 A nakladczy.KST

Pobierz plik: zal 4 - wykaz robot.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30