Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie demontażu istniejącej altanki śmietnikowej wraz z wykonaniem płyty betonowej pod posadowienie nowej altanki na działce przynależnej do Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 2

19.04.2019 | 09:12

                                                           OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Słowackiego 2, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza

wybór ofert

na wykonanie demontażu istniejącej altanki śmietnikowej wraz z wykonaniem płyty betonowej pod posadowienie nowej altanki i robotami towarzyszącymi na działce przynależnej do Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 2 w Płocku

Termin realizacji: do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty

Zakres robót :

Demontaż starej altanki, wykonanie płyty betonowej pod nową altankę, roboty towarzyszące do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty

Warunki udziału :

  1. Złożenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (zał. Nr 1)

  2. Dokonanie wizji lokalnej miejsca wykonywania robót oraz dokonanie ustaleń z Zarządem Wspólnoty - przedstawiciel Zarządu Wspólnoty – Pan Piotr Statkiewicz tel. 500529862

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w siedzibie MZGM TBS Sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój nr 8, nie później niż do dnia 08.05.2019 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty Słowackiego 2, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Stanisław Goździkowski pok. Nr 22, tel. 24-364-03-39 w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 .

 

Pobierz plik: formularz oferty Slowackiego 2.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30