Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie uszczelnienia wewnętrznej instalacji gazowej metodą polimeryzacji przy użyciu emulsji PRODORAL w budynku mieszkalnym przy ul. Gałczyńskiego 3 w Płocku

28.03.2019 | 09:43

                                                                              

O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE OFERT

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 3, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku

ogłasza wybór ofert

na wykonanie uszczelnienia wewnętrznej instalacji gazowej metodą polimeryzacji przy użyciu emulsji PRODORAL w budynku mieszkalnym przy ul. Gałczyńskiego 3 w Płocku

Budynek ul. Gałczyńskiego 3 jest 5 kondygnacyjny, 8 klatkowy .W budynku jest 80 lokali mieszkalnych. Gazomierze usytuowane są na klatkach schodowych.

Poza standardowym zakresem polimeryzacji należy uwzględnić wymianę 8 szt zaworów podpionowych na kulowe oraz zaworów przy gazomierzach i przy kuchniach.

W ofercie należy określić cenę robót oraz przewidywany czas wykonania prac w budynku ul. Gałczyńskiego 3. Do oferty należy załączyć wykaz dotychczas wykonanych prac w celu potwierdzenia wiarygodności firmy.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie administratora ul. Sienkiewicza 13A w Płocku, w Kancelarii pokój 6, nie później niż do dnia 16.04.2019r. do godz. 10:00.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Techniczno – Inwestycyjnego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 .
Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30