Wybory ofert

Ogłoszenie o wynikach postępowania na „Konserwacja zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu”

26.03.2019 | 07:54

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA W TRYBIE WYBORU OFERTY

Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek 1, posiadająca NIP 774-31-35-712, REGON 611016086, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, posiadającego NIP 774-32-28-081, REGON 364131770, w imieniu którego jako Administrator działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13A, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000154882, posiadający NIP 774-24-73-542; REGON 610260915; kapitał zakładowy w wysokości 27.293.000,00 złotych, na podstawie Pełnomocnictwa nr 9/2018 z dnia 19.12.2018 r. udzielonego przez Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku Panią Edytę Lewandowską informuje, że w wyniku postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie usługi w zakresie :

„Konserwacja zieleni wysokiej na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, przekazanych w zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku, administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp z o. o. w Płocku”.

jako najkorzystniejsza pod względem kryterium postępowania w trybie wyboru oferty, została wybrana oferta firmy :

Zakład Usług Ogrodniczych” ARBOR” Marek Klikczyński 09-400 Płock ul. Dobrzyńska 111.

 

Pobierz plik: ogloszenie wynikow konserwacja zieleni wysokiej.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30