Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykoanie malowania elewacji szczytowych budynku położonego przy ul. Na Skarpie 4 w Płocku

25.03.2019 | 14:32

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 4 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

malowanie elewacji szczytowych budynku położonego

przy ul. Na Skarpie 4 w Płocku


Termin realizacji: do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty

Warunki udziału:

  1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał 1)

  2. Zapoznanie się z załączonym do ogłoszenia przedmiarem robót (zał. 2)

  3. Złożenie do oferty kosztorysu ofertowego

  4. Załączenie do oferty aktualnych kserokopii uprawnień kierownika robót oraz

kserokopie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  1. Załączenie do oferty referencji z minimum 2 robót w zakresie malowania elewacji

  2. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty

  3. Stosowanie do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie

Kryteria wyboru ofert:

Wybór przez Zarząd Wspólnoty Na Skarpie 4 – oferty zostaną przekazane do Zarządu Wspólnoty Na Skarpie 4 , celem wyłonienia wykonawcy.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 08-04-2019 r. godz.11:00.


Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na wykonanie malowania elewacji szczytowych budynku położonego

przy ul. Na Skarpie 4 w Płocku


Nie otwierać przed dniem 08-04-2019 r. do godz. 11.00

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną przekazane Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej.

Wszelkich informacji udziela Pan Mariusz Dużyński tel. 364 – 03 – 25 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: Na Skarpie 4 - remont elewacji formularz Zal 1.pdf

Pobierz plik: przedmiar Zal 2.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30