Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie malowania elewacji i remontu balkonów wraz z robotami towarzyszącymi budynku położonego przy ul. Na Skarpie 13 w Płocku

18.02.2019 | 14:38

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty


Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 13 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

wykonanie malowania elewacji i remontu balkonów wraz z robotami towarzyszącymi budynku położonego

przy ul. Na Skarpie 13 w Płocku

Termin realizacji: do uzgodnienia z zarządem wspólnoty mieszkaniowej

Warunki udziału:

  1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał 1)

  2. Złożenie do oferty kosztorysu ofertowego na podstawie przedmiaru robót (zał. 2)

  3. Załączenie do oferty aktualnych kserokopii uprawnień kierownika robót oraz

kserokopie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  1. Załączenie do oferty referencji z minimum 2 robót o podobnym zakresie

  2. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty

  3. Stosowanie do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie

Kryteria wyboru ofert:

Wybór przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Na Skarpie 13 – oferty zostaną przekazane do Zarządu Wspólnoty Na Skarpie 13, celem wyłonienia wykonawcy.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 25-02-2019 r. godz.1500.


Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na wykonanie malowania elewacji i remontu balkonów wraz z robotami towarzyszącymi budynku położonego

przy ul. Na Skarpie 13 w Płocku


Nie otwierać przed dniem 25-02-2019 r. do godz. 15.00


W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.


Miejsce i termin otwarcia ofert


Oferty zostaną przekazane Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej.


Wszelkich informacji udziela Pan Mariusz Dużyński tel. 364 – 03 – 25 w godzinach pracy od godz. 730 do godz. 1530.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: Na Skarpi 13 - remont elewacji formularz Zal 1.doc

Pobierz plik: przedmiar.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30