Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę instalacji wodociągowej w posesji ul. Otolińska 23

07.02.2019 | 14:53

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wymianę instalacji wodociągowej w posesji ul. Otolińska 23 w zakresie pionów wodociągowych zimnej wody w lokalach mieszkalnych oraz poziomów zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji

Opis obiektu : Nieruchomość o powierzchni użytkowej 3111 m2, 2 klatkowa, pięciokondygnacyjna. W budynku jest 97 lokali mieszkalnych i 6 lokali użytkowych. W 7 lokalach mieszkalnych na parterze są pełne węzły sanitarne, w pozostałych wyłącznie zimna woda i zlewozmywaki kuchenne. Zakres opracowania obejmuje projekt wymiany pionów zimnej wody z rur stalowych na PP w lokalach mieszkalnych wraz z zastosowaniem wodomierzy przedpłatowych firmy AMPS, projekt wymiany poziomów wodociągowych na rury PP oraz kosztorysy inwestorskie i nakładcze odrębne dla poziomów i pionów. Inwestor dysponuje dokumentacją archiwalną instalacji wod-kan w budynku.

Termin realizacji: 2 miesiące od daty podpisania umowy.

Warunki udziału:

  1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał 1)

  2. Załączenie kopii aktualnych dokumentów projektanta (uprawnienia i zaświadczenia o przynależności

do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)

  1. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty

Kryteria wyboru ofert:

cena 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 25.02.2019 r. godz.1000.

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na wykonanie dokumentacji instalacji wodociągowej w budynku ul. Otolińska 23 w Płocku.

Nie otwierać przed dniem 25.02.2018 r. do godz. 11.00

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.


Miejsce i termin otwarcia ofert:


Otwarcie kopert z ofertami, w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., nastąpi w dniu 25.02.2019 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 22.

Wszelkich informacji udziela Pan Lech Kosek tel. 24 364 03 39 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.


Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: zal1 formularz oferty otolinska 23.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30