Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na dostawę artykułów papierniczo-biurowych

14.12.2018 | 10:24

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku ogłasza wszczęcie procedury  wyboru oferty na:
 
Dostawę artykułów papierniczo - biurowych.
       

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  artykułów papierniczo – biurowych.
Środkiem transportu przystosowanym do przewozu artykułów papierniczo – biurowych, którym dostarczane będą do siedziby zamawiającego. Szczegółowy wykaz artykułów papierniczo – biurowych jest określony w załączniku nr 1 ( ilość pozycji 131).
Zamawiający  dopuszcza składanie ofert na materiały biurowe wskazane w załączniku nr1 jakościowo równoważne. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt o właściwościach funkcjonalnych     i jakościowych takich samych lub lepszych (w przypadku tuszy/tonerów wydajność, pojemność, jakość wydruku), kompatybilnych ze sprzętem do którego jest zamawiany ( drukarką, kserokopiarką, urządzeniem wielofunkcyjnym), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone tonery i wkłady drukujące będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie.

Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego tuszów/tonerów nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek,kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez zamawiającego o wadliwym produkcie. Wymiana nastąpi     w siedzibie zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego gdy ich uszkodzenie powstało w wyniku stosowania tonera lub tuszu dostarczonego przez wykonawcę. Za podstawę żądania przez zamawiającego naprawy drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego (włączając w to wymianę  głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego.

Naprawa drukarki, kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarki,kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego  w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia Wykonawcy konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawa poniesie Wykonawca.

Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach informację umożliwiającą identyfikację produktu, producenta.

Zamawiający wymaga , aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.

Termin realizacji: 01.01.2019 – 31.12.2019 r.

 Warunki udziału:

1.Zapoznanie się z załączonym do ogłoszenia szczegółowym wykazem artykułów papierniczo – biurowych (załącznik nr 1);
2.Przygotowanie oferty zawierającej dokumenty wykazane w pkt. 3
3.Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty:
- formularz oferty ( załącznik nr 2 )
- formularz cenowy ( załącznik nr 3 )
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalności gospodarczej - wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
- minimum 1 referencji na dostawę art. papierniczo- biurowych o wartości nie mniejszej niż cena   oferty brutto z ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy z tego okresu.
4.Zapoznanie się i akceptacja wzoru umowy (załącznik nr 4).

Kryteria wyboru ofert:
cena 100%
Materiały dotyczące postępowania udostępnione są na stronie: www.mzgm-plock.pl , można je również odebrać w MZGM - TBS Sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, 09-402 Płock, w pokój nr 4 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o.,ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia  27.12.2018 r. do godz.9:00.

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na dostawę artykułów papierniczo - biurowych
           
Nie otwierać przed dniem 27.12.2018 r. do godz. 9:30

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie kopert z ofertami, w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby MZGM-TBS sp. z o.o.,  nastąpi w dniu 27.12.2018 r. o godz. 9:30 w pokoju nr 4.

Wszelkich informacji udziela Zdzisław Wysocki, tel. 24 364-03-14 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.

 

Pobierz plik: Ogloszenie biurowe PDF.pdf

Pobierz plik: Formularz ofertowy - art biurowe - zalacznik nr 2.odt

Pobierz plik: Szczegolowy wykaz artykulow papierniczo-biurowych zal 1.xls

Pobierz plik: Umowa biurowe wzor zalacznik nr4.odt

Pobierz plik: Formularz cenowy na 2016 zal nr 3.xls

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30