Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na dostawę biomasy (peletu drzewnego) przeznaczonego do zasilania dwóch kotłowni pracujących na rzecz budynków połozonych w Płocku wraz z prowadzeniem konserwacji tych kotłowni

07.12.2018 | 10:45

Płock dn. 06.12.2018 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty

Gmina - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek 1, posiadającą NIP 774-31-35-712, REGON 611016086, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, posiadającego NIP 774-32-28-081, REGON 364131770, w imieniu którego jako Administrator działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13A, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000154882, posiadający NIP 774-24-73-542; REGON 610260915; kapitał zakładowy w wysokości 27.293.000,00 złotych, na podstawie Pełnomocnictwa nr 27/2016 z dnia 30.12.2016 r. udzielonego przez Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku Panią Edytę Lewandowską, ogłasza postępowanie, którego przedmiotem jest:

Dostawa (zakup i dostarczenie) biomasy (peletu drzewnego) przeznaczonego do zasilania dwóch kotłowni pracujących na rzecz budynków gminnych położonych przy ul. Zielonej 40 i Popłacińskiej 42 w Płocku, administrowanych przez MZGM-TBS sp. z o.o. w Płocku wraz z prowadzeniem konserwacji kotłowni

Termin realizacji: 01 stycznia – 31 grudnia 2019 roku

Warunki udziału:

  1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym - Zał 1

  2. Zgodne z Regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie wyboru oferty” – Zał 2

Kryteria wyboru ofert:

Kryteria wyboru ofert określone w „Regulaminie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie wyboru oferty” – Zał 2

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia 14.12.2018 r. godz.10:00.

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na dostawę (zakup i dostarczenie) biomasy (peletu drzewnego) przeznaczonego do zasilania dwóch kotłowni pracujących na rzecz budynków gminnych położonych przy ul. Zielonej 40 i Popłacińskiej 42 w Płocku, administrowanych przez MZGM-TBS sp. z o.o. w Płocku wraz z prowadzeniem konserwacji kotłowni

Nie otwierać przed dniem 14.12.2018 r. do godz. 10.15

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie kopert z ofertami, w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby MZGM-TBS sp. z o.o., nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 22.

Wszelkich informacji udziela Pan Marek Brzozowski tel. 24 364 03 25 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: Pelet regulamin 19 Zal 2.pdf

Pobierz plik: Pelet 19 - zalaczniki 1-7.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30