Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej instalacji c.o., c.w i wod-kan w budynku przy ul. 3 Maja 15

17.09.2018 | 10:30

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Gminy-Miasta Płock ogłasza wszczęcie procedury  wyboru oferty na:
 
wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji c.o. , cieplej wody i wymiany instalacji wod-kan wraz z inwentaryzacją budowlaną  nieruchomości ul. 3 Maja 15  w Płocku.
   
Opis obiektu : Budynek z 1928r. jest 3 kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o powierzchni użytkowej 269,73 m2 i kubaturze 1419 m3. W budynku jest jedna klatka schodowa i 5 lokali mieszkalnych.
Inwestor przewiduje wykonanie pionów c.o. i c.w. wraz z opomiarowaniem lokali licznikami przedpłatowymi systemu AMPS na klatkach schodowych. Trasa instalacji wod-kan po śladzie rurociągów istniejących. Przewiduje się zastosowanie grzejników Purmo i rur stalowych łączonych na zaciski,  np. technologii Kan-therm Steel w lokalach, w piwnicach i na klatkach schodowych rury PP.

Termin realizacji: 1,5 miesiąca  od daty podpisania umowy.

Warunki udziału:
 1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał 1)
 2. Załączenie kopii aktualnych dokumentów projektanta (uprawnienia i zaświadczenia o przynależności  do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)
 3. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty

Kryteria wyboru ofert:
cena 100%

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-402 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia  28.09.2018 r. godz.10:00.

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na wykonanie dokumentacji  instalacji sanitarnych w budynku ul. 3 Maja 15 w Płocku.
Nie otwierać przed dniem 28.09.2018 r. do godz. 11.00

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie kopert z ofertami, w obecności wykonawców, którzy przybędą do siedziby MZGM-TBS sp. z o.o.,  nastąpi w dniu 28.09.2018 r. o godz. 11:00 w pokoju nr 22.

Wszelkich informacji udziela Pan Lech Kosek tel. 24 364 03 39 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: 3 maja 15 ogloszenie.pdf

Pobierz plik: Formularz ofertowy 3 Maja 15 dok inst.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30