Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie instalacji cwu oraz wymianę instalacji wod–kan w budynku przy ul. Kolegialna 33

06.08.2018 | 09:57

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej 33, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku

ogłasza wybór ofert

na wykonanie  instalacji ciepłej wody użytkowej oraz wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej w zakresie pionów i podejść odpływowych w budynku przy ul. Kolegialna 33 w Płocku

Budynek ul. Kolegialna 33 o powierzchni użytkowej 1007,93 m2, 4-ro kondygnacyjny, podpiwniczony, składa się z 18 lokali mieszkalnych i 7 lokali użytkowych. Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji ciepłej wody oraz wymianę instalacji zimnej wody do wodomierzy lokalowych i pionów kanalizacyjnych od rewizji w piwnicy do sufitu na najwyższej kondygnacji według dokumentacji technicznej. Wymianie podlegają także podejścia odpływowe wraz z ich przebudową z podstropowych na nadstropowe oraz miski ustępowe.

Zakres robót uwzględnia  towarzyszące roboty budowlane – zamurowanie otworów i bruzd, uzupełnienie tynku. Szczegółowy przedmiar niezbędny do wyceny robót  - zał nr 2 w wersji *.pdf  i zał. nr 3 w wersji *.ath.

Termin wykonania robót –  jesień 2018 (szczegółowy termin według oferty wykonawcy).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na formularzu ofertowym zał. nr 1 w siedzibie administratora ul. Sienkiewicza 13A, w Kancelarii pokój 6, nie później niż do dnia 22.08.2018. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania.

Do oferty należy załączyć wykaz wykonanych robót o podobnym zakresie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat (minimum 2 roboty) według zał. nr 4.

Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 7:00  do 15:00 .

 

Pobierz plik: Kolegialna 33.pdf

Pobierz plik: zal1 formularz oferty kolegialna 33.pdf

Pobierz plik: wykaz.pdf

Pobierz plik: zal3 Kolegialna 33 - c.w.u+wod-kan.pdf

Pobierz plik: zal4 Kolegialna 33 - c.w.u+wod-kan.ath

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30