Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na wykonanie remontu dachu oraz docieplenia budynku przy ul. Synagogalnej 7

10.07.2018 | 14:49

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Synagogalnej 7 ogłasza wszczęcie procedury wyboru oferty na:

wykonanie remontu dachu oraz docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Synagogalnej 7 w Płocku.

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r.

Warunki udziału:
1. Złożenie oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał. nr 1)
2. Złożenie do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru robót (zał. nr 2)
3. Załączenie do oferty aktualnych kserokopii uprawnień kierownika robót oraz przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
4. Udokumentowanie posiadanej wiedzy technicznej i doświadczenia niezbędnego do wykonywania prac będących przedmiotem oferty – wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat minimum dwóch robót o porównywalnym charakterze (zał. nr 3)
5. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty

Kryteria wyboru ofert:
Wybór przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Synagogalna 7 – oferty zostaną przekazane do Zarządu Wspólnoty celem wyłonienia wykonawcy. Zarząd Wspólnoty zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu robót remontowych.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o.,    
ul. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock, w kancelarii – pokój nr 8, nie później niż do dnia 20.07.2018 r. do godz.11:00.

Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty: „Oferta na wykonanie remontu dachu oraz docieplenia budynku położonego przy ul. Synagogalnej 7 w Płocku”. Nie otwierać przed dniem 20.07.2018 r. do godz. 11:00.
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną przekazane Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Synagogalna 7.

Wszelkich informacji udziela Tomasz Miecznik tel. 24 364 03 27 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: ogloszenie.pdf

Pobierz plik: zal1_formularz_synagogalna7.odt

Pobierz plik: zal2przedmiar_Synagogalna7.pdf

Pobierz plik: zal3_wykaz_robot.odt

Pobierz plik: projekt_opis.pdf

Pobierz plik: projekt_rys.pdf

Pobierz plik: Decyzja 174_2017 MKZ.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30