Wybory ofert

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie wyboru oferty na remont dachu budynku przy ul. Gałczyńskiego 6

20.06.2018 | 14:01

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o. w Płocku działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 6 ogłasza wszczęcie procedury  wyboru oferty na:
 
wykonanie remontu dachu budynku położonego przy
ul. Gałczyńskiego 6 w Płocku
   
Termin realizacji: do 31.08.2018 r

Warunki udziału:
 1. Złożenia oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu ofertowym (zał 1)
 2. Zapoznanie się z załączonym do ogłoszenia przedmiarem robót (zał. 2)
 3. Złożenie do oferty kosztorysu ofertowego
 4. Załączenie do oferty aktualnych kserokopii uprawnień kierownika robót oraz
            kserokopie przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 5. Załączenie do oferty referencji z minimum 2 robót o podobnym zakresie
 6. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą przeprowadzane roboty
 7. Stosowanie do remontu materiałów dobrej jakości, dopuszczonych do stosowania w budownictwie

Kryteria wyboru ofert:
Wybór przez Zarząd Wspólnoty Gałczyńskiego 6  – oferty zostaną przekazane do Zarządu Wspólnoty Gałczyńskiego 6  , celem wyłonienia wykonawcy.

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 13A, 09-400 Płock, w Kancelarii – pokój nr 8, nie później niż dnia  02-07-2018 r. godz.1100.


Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego, z zaznaczeniem nazwy wyboru oferty:

Oferta na wykonanie remontu dachu budynku położonego przy
ul. Gałczyńskiego 6  w Płocku

Nie otwierać przed dniem 02-07-2018 r. do godz. 11.00


W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.


Miejsce i termin otwarcia ofert


Oferty zostaną przekazane Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej.


Wszelkich informacji udziela Pan Mariusz Dużyński tel. 364 – 03 – 25 w godzinach pracy od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania wyboru ofert bez podania przyczyny.

 

Pobierz plik: Galczynskiego6_ogloszenie.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30