Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert - 1 Maja 4 - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w 8 lokalach mieszkalnych

11.10.2017 | 12:24

O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE OFERT Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Płocku przy ul. 1 Maja 4, w imieniu której działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłasza wybór ofert na wykonanie wymiany instalacji wod-kan w 8 lokalach budynku przy ul. 1 Maja 4 w Płocku Zakres robót obejmuje wykonanie wymiany 4 szt pionów kanalizacyjnych ( 2 piony w lokalu ) wraz z podejściami odpływowymi i miskami ustępowymi oraz pionu wodociągowego z podejściami do wodomierzy lokalowych (rzut kondygnacji zał nr 4). Szczegółowy przedmiar niezbędny do wyceny robót - zał nr 2 w wersji *.pdf i zał. nr 3 w wersji *.ath Termin wykonania robót – 1,5 miesiąca od podpisania umowy. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na formularzu ofertowym zał. nr 1 w siedzibie administratora ul. Sienkiewicza 13A, w Sekretariacie pokój 16, nie później niż do dnia 27.10.2017r. do godz. 1000. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania). Oferty przekazane zostaną Zarządowi Wspólnoty, który dokona wyboru wykonawcy. Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-39 w godzinach pracy od 700 do 1500 .

 

Pobierz plik: zal 1 formularz oferty 1 Maja 4.pdf

Pobierz plik: zal 2 kosztorys 1 maja 4 m11-18 i 10-20.pdf

Pobierz plik: zal 4 rzut 1 Maja 4.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział czynszów kontakt>>

Dział techniczny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Zespół ds. Inwestycji i Rozwoju kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30