Wybory ofert

Ogłoszenie o wyborze ofert - budynki Wspólnoty Mieszkaniowe - wymiana wodomierzy lokalowych

11.04.2017 | 15:26

 

O G Ł O S Z E N I E

O WYBORZE OFERT

Wspólnoty Mieszkaniowe niżej wymienionych nieruchomości położonych w Płocku , w imieniu których działa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. w Płocku, ogłaszają

wybór ofert

na wykonanie wymiany wodomierzy lokalowych


L.p.

Adres

Ilość lokali

Ilość wodomierzy

1

Na Skarpie 8

45

90 (45 zw, 45 cw)

2

Na Skarpie 13

45

90 (45 zw, 45 cw)

3

Jasna 14

45

90 (45 zw, 45 cw)

4

Jasna 18

30

60 (30 zw, 30 cw)

5

Jaśminowa 1

108

216 (108 zw, 108 cw)

6

Kredytowa 1

29

58 (29 zw, 29 cw)

7

Kredytowa 4

48

160 (80 zw, 80 cw)

Zakres robót obejmuje :

  • Demontaż istniejących wodomierzy

  • Montaż wodomierzy firmy Fila typ Franco JS-1,6 klasy R 100 wraz z zaworami antykropelkowymi firmy Fila i plombowaniem – wszystkie materiały dostarcza wykonawca

  • Spisanie numerów i stanu wodomierzy istniejących, numeru i stanu wodomierzy montowanych i uzyskanie potwierdzającego podpisu lokatora


Na każde zadanie zawarta zostanie odrębna umowa pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową i wykonawcą robót


Oferty należy złożyć na formularzach ofertowych wg. zał. Nr 1 – 7 (odrębna oferta dla każdego adresu) w jednej zamkniętej kopercie w siedzibie MZGM TBS sp. z o.o. Płock ul. Sienkiewicza 13A, w Sekretariacie pokój nr 16, nie później niż do dnia 20.04.2017 r. do godz. 10:00. Wartość robót należy określić przy założeniu, że wynagrodzenie będzie ryczałtowe (uwzględnia wszystkie prace i czynności niezbędne do realizacji zadania).Oferent powinien zadeklarować w ofercie realny czas wykonania każdego zadania w dniach, liczony od daty podpisania umowy

Oferty przekazane zostaną Zarządom Wspólnot, które dokonają wyboru wykonawcy na poszczególne zadania.

Wszelkich informacji udziela pracownik Działu Technicznego Pan Lech Kosek, pok. Nr 22, tel. 364-03-25 w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 .

 

Pobierz plik: zal 1 - na skarpie 8.pdf

Pobierz plik: zal 2 - na skarpie 13.pdf

Pobierz plik: zal 3 - jasna 14.pdf

Pobierz plik: zal 4 - jasna 18.pdf

Pobierz plik: zal 5 - jasminowa 1.pdf

Pobierz plik: zal 6 - kredytowa 1.pdf

Pobierz plik: zal 7 - kredytowa 4.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział czynszów kontakt>>

Dział techniczny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Zespół ds. Inwestycji i Rozwoju kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30