Przetargi i aukcje

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Zgliczyńskiego 6/1

12.05.2020 | 14:09

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ -TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13 A

O G Ł A S Z A

A U K C J Ę U S T N Ą

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 387/8 o powierzchni 0,2196 ha, położonej w Płocku przy ulicy Zgliczyńskiego 6/1, ujętej w KW nr PL1P/00091377/2, obręb nr 0004 „Łukasiewicza”.

Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części miasta Płocka na osiedlu „Łukasiewicza”, w bezpośrednim sąsiedztwie al. Roguckiego. Działka jest niezabudowana, ma kształt regularny prostokąta. Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość jest płaski. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią inne niezabudowane i zabudowane nieruchomości o charakterze mieszkaniowym i usługowym.

Dojazd do nieruchomości o nr ew. 387/8 odbywa się poprzez nieruchomości gruntowe : o nr ew. nr 1234, stanowiącą własność Gminy – Miasto Płock i o nr ew. 389/2, będącą w wieczystym użytkowaniu Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, na których ustanowione są nieograniczone w czasie służebności gruntowe polegające na prawie przejazdu i przechodu. Przy sprzedaży nieruchomości (tj. w trakcie spisywania aktu notarialnego), w celu zapewnienia nieruchomości dostępu do drogi publicznej, przez Sprzedającego zostanie ustanowiona dodatkowo służebność przejazdu i przechodu przez działkę o nr ew. 387/9, stanowiącą własność MZGM-TBS Sp. z o. o.

Działka posiada pełny dostęp do infrastruktury technicznej (instalacje: instalacja wodociągowa, instalacja wodociągowo-kanalizacyjna, instalacja gazowa, instalacja elektryczna, droga).

Dla działki o nr ew. 387/8 nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Płocka przyjęte Uchwałą nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku, zgodnie z którym teren objęty ww. działką stanowi obszar o dominującej funkcji mieszkaniowej, wielorodzinnej (MW). Funkcje uzupełniające dla tego obszaru: usługowa, mieszkalna jednorodzinna, przestrzennie publiczna, inne funkcje towarzyszące.

Nabywający nieruchomość zobowiązany będzie ustanowić na działce o nr ew. 387/8 służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu dla sąsiednich działek o nr ew. 387/4, 390/4 zlokalizowanych przy al. Roguckiego 1.

Aukcja odbędzie się w dniu 27.05.2020 roku o godz. 11:00, w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o. o., ul. Henryka Sienkiewicza 13 A, 09-402 Płock, sala konferencyjna - poziom ,,-1”.

Cena wywoławcza ww. działki wynosi 600 000,00 zł (słownie : sześćset tysięcy złotych zero groszy) netto. Do ceny sprzedaży zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży.

Postąpienie minimalne 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) liczone w cenie netto.

Wadium w wysokości 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), należy wnieść w pieniądzu do dnia 22.05.2020 roku na rachunek bankowy MZGM – TBS Sp. z o. o. prowadzony w PKO BP S.A. nr 30 1020 3974 0000 5402 0098 2272.

Regulamin aukcji określający jej warunki zamieszczony jest na stronie internetowej www.mzgm-plock.pl w zakładce „Przetargi i aukcje”.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać pod nr tel. 024 364-03-23, e-mail: plisocki@mzgm-plock.pl, lub na stronie internetowej www.mzgm-plock.pl w zakładce „Przetargi i aukcje”. Zainteresowani mogą zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu aukcji, od dnia 12.05.2020 roku do dnia 22.05.2020 roku (od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500), po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Zarząd MZGM - TBS Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany warunków aukcji lub jej odwołania bez podania przyczyny, jak też zamknięcia aukcji bez wybrania oferty.

Nieruchomość wystawiona na aukcję jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Rękojmia za wady fizyczne i prawne zostaje wyłączona – postanowienie nie dotyczy konsumentów.

Ponieważ w przypadku nieruchomości będącej przedmiotem aukcji Gminie - Miasto Płock przysługuje prawo pierwokupu w trybie art. 109 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami, jej sprzedaż może nastąpić pod warunkiem nie wykonania przez Prezydenta Miasta Płocka prawa pierwokupu.

 

Pobierz plik: Zgliczynskiego - ogloszenie.pdf

Pobierz plik: Zgliczynskiego - regulamin.pdf

Pobierz plik: Zgliczynskiego - wypis.pdf

Pobierz plik: Zgliczynskiego - mapa.pdf

Pobierz plik: Zgliczynskiego - Studium uwarunkowan.pdf

Pobierz plik: Zgliczynskiego - oswiadczenie.pdf

Pobierz plik: Schemat pomieszczenia.pdf

 

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Zgliczyńskiego 6/1

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Zgliczyńskiego 6/1

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Zgliczyńskiego 6/1

Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Płocku przy al. Zgliczyńskiego 6/1

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Wspólnoty Mieszkaniowe kontakt>>

Wydział Finansowo - Ekonomiczny / Dział Księgowości / Zespół ds. Rozliczeń Czynszowych - Zasób Własny i Skarb Państwa kontakt>>

Wydział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Zarządzania Nieruchomościami kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30