Przetargi i aukcje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego - Wykonywanie robót konserwacyjnych, usuwanie awarii oraz stanowienie pogotowia lokatorskiego

19.12.2018 | 14:22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek 1, posiadającą NIP 774-31-35-712, REGON 611016086, reprezentowana przez Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, posiadającego NIP 774-32-28-081, REGON 364131770,w imieniu i na rzecz którego postępowanie przeprowadza Administrator - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13A, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000154882, posiadający NIP 774-24-73-542; REGON 610260915; kapitał zakładowy w wysokości 27.293.000,00 złotych, na podstawie Pełnomocnictwa nr 27/2016 z dnia 30.12.2016 r. udzielonego przez Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku Panią Edytę Lewandowską informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na „Wykonywanie robót konserwacyjnych, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych oraz stanowienia pogotowia lokatorskiego w budynkach oraz lokalach mieszkalnych i użytkowych będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Płocku, stanowiących własność Gminy Miasto Płock oraz usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Jan Jerzy Dylewski, Sławomir Krupiński ul. Kochanowskiego 5, 09-400 Płock, w oferowanej cenie oraz uzyskaniem w kryteriach oceny ofert łącznego wyniku 60 punktów.

 

Pobierz plik: Informacja o wyb naj oferty - kons.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział Czynszów kontakt>>

Dział Techniczno - Inwestycyjny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa       7.30 - 15.30
Czwartek                         7.30 - 17.30
Piątek                              7.30 - 15.30