Przetargi i aukcje

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dokończenie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 38

25.09.2017 | 14:51

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. w Płocku informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na „Dokończenie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z rozbiórką budynków gospodarczych, zagospodarowaniem terenu, robotami budowlano-instalacyjnymi oraz pracami restauratorskimi i konserwatorskimi zlokalizowanego w Płocku przy  ul. Sienkiewicza 38”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

WIXBUD Spółka Akcyjna Mirosław 22 A, 09-472 Słupno
w oferowanej  cenie brutto: 12 009 540,44 złotych oraz uzyskaniem w kryteriach oceny ofert łącznego wyniku 80 punktów.

Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu warunków i wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie wybrana oferta była ofertą prawidłową albowiem nie zaistniała żadna z przesłanek art. 89 ustawy Pzp.

Szczegóły w załączniku:

 

Pobierz plik: info_S38.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział czynszów kontakt>>

Dział techniczny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Zespół ds. Inwestycji i Rozwoju kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30