Przetargi i aukcje

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Dokończenie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnegow przy ul. Sienkiewicza 38

19.09.2017 | 12:16

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 prawa zamówień publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego, pn.: „Dokończenie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z rozbiórką budynków gospodarczych, zagospodarowaniem terenu, robotami budowlano-instalacyjnymi oraz pracami restauratorskimi i konserwatorskimi zlokalizowanego w Płocku przy ul. Sienkiewicza 38”.

Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczona odpowiedzialnością na podstawie art 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) przekazuje poniżej informacje, które zostały podane podczas otwarcia ofert:


Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia  wynosi 9 000 000,00 zł brutto.                   

Do dnia 18.09.2017 r. do godziny 1000 wpłynęła 1 oferta.

Oferta nr 1
wpłynęła w dniu 18.09.2017 r. godz. 09:32 – WIXBUD Spółka Akcyjna Mirosław 22 A, 09-472 Słupno

Cena oferowana w zł:
I.   
a)    cena netto (bez podatku VAT)         -10 784 109,92 zł
b)    kwota podatku VAT  8  %                  - 862 728,79 zł
c)    cena brutto (z podatkiem VAT)        -11 646838,71 zł
II.
a)    cena netto (bez podatku VAT)        - 294 879,45 zł
b)    kwota podatku VAT  23  %               - 67 822,27 zł
c)    cena brutto (z podatkiem VAT)        - 362 701,72 zł
III.
Łączna kwota I c) + II c)            -12 009 540,44 zł                             

Okres gwarancji -                 3 lata

Doświadczenie zawodowe kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, który odbył praktykę zawodową na budowach przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków – 5 lat ponad wymagane 2 lata doświadczenia na budowach przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków

Termin wykonania zamówienia:
- termin  rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy
- termin zakończenia: 18  miesięcy od dnia podpisania umowy

Termin związania ofertą: 30 dni

 

Pobierz plik: Informacja_Sienkiewicza38.pdf

Szybki kontakt

Miejski Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.


09-402 Płock, ul. Henryka Sienkiewicza 13A

Dział czynszów kontakt>>

Dział techniczny kontakt>>

Dział Organizacyjno-Prawny kontakt>>

Zespół ds. Inwestycji i Rozwoju kontakt>>

Dział Ekonomiczno-Eksploatacyjny kontakt>>

Kancelaria kontakt>>

Sekretariat Zarządu kontakt>>

e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl

Godziny pracy: 

Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek                      7.30 - 17.30
Piątek                           7.30 - 15.30